Grup d'Aula Desarrollo y soluciones formativas

1. Privadesa

D’Aula Grup té un interès permanent per assegurar la confidencialitat de les dades aportades pels nostres visitants.

Hem dissenyat aquest lloc Web de manera que, en general, pugui ser visitat sense necessitat d'identificar-se ni revelar cap informació personal.

En cas que l'usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats als fitxers de caràcter personal dels quals és responsable d’Aula Grup on seran conservats de forma confidencial.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers, que continguin dades de caràcter personal, dels quals sigui responsable d’Aula Grup així com el tractament informatitzat o no dels mateixos, amb la finalitat de que puguin ser utilitzats per d’Aula Grup amb una finalitat comercial, de personalització, operativa, estadística i activitats pròpies del seu objecte social.

D’Aula Grup procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats.

En el cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat distinta per a la qual haguessin estat recaptats o recollits es requerirà el consentiment previ dels interessats.

D’Aula Grup ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat, garantint que en cap cas seran cedits, llogats o venuts, tret que, es conti amb la seva autorització o així ho requereixi la llei o autoritat competent.

2. Drets dels usuaris

Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert.

Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit, indicant el canvi a realitzar i el motiu, a l'adreça de correu electrònic info@daula.com o a la seu social de d’Aula Grup:

D’Aula Grup
Passatge Rector Oliveres s/n.
08010, Barcelona

Al moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatoris suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als quals eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima els serveis oferts.

L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a d’Aula Grup o a qualsevol tercer a causa de dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Si els usuaris d'aquest lloc Web haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per a accedir a alguns dels serveis oferts podran manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació que d’Aula Grup pogués enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar el servei.

En cas d'enviament de documents o informació curricular, estiguin aquests afectes a una oferta de treball concreta o siguin espontanis, els remitents consenteixen expressament que d’Aula Grup sotmeti a tractament aquestes dades amb la finalitat de valorar la candidatura proposada, així com que els conservi de cara a ulteriors processos de selecció que el perfil requerit s'ajusti al dels remitents. En qualsevol cas, d’Aula Grup tractarà aquesta informació amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes i suggeriments realitzats, a través de les seccions existents per a aquesta fi, la informació serà exclusivament utilitzada per a respondre a les qüestions plantejades.

3. Modificació

D’Aula Grup es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d'acord al seu criteri, o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Si d’Aula Grup introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc Web, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades de d'Aula Grup vigent a cada moment. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís que s'accedeix al lloc.


Contacta | Mapa de la Web | Privadesa | Legal©2006 Grup d'Aula S.L.